شبکه بهداشت و درمان شهرستان اسدآباد

رزومه فعالیت های مسئولین واحدها

محل درج عکس

نام : کامران تشکینی

سابقه خدمت:         25      سال

مدرک و رشته تحصیلی:

لیسانسبهداشت عمومی

پست سازمانی:

کارشناس مسئول مبارزه با بیماریها

خلاصه سوابق فعالیت های سازمانی:

خلاصه فعالیت های علمی و پژوهشی:

 

مدت دو سال خدمت در مراکز بهداشتی و درمانی تویسرکان

مدت سه سال بعنوان کارشناس بیماریها در مرکز بهداشت اسدآباد

مدت 10 سال مسئول وتاحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها

مدت دو سال مسئول روابط عمومی شبکه بهداشت

مدت یک سال مسئول دفتر حراست شبکه بهداشت

 

معرفی واحد :

شرح وظایف:

تعریف حراست:

حراست در لغت بمعنای پایداری و مراقبت می باشد و از لحاظ عرف اداری به نهادی گفته می شود که در قلب تشکیلات یک سازمان وجود داشته و وظیفه خطیر مراقبت از سلامت اجزای ریز و درشت آن تشکیلات را در برابر انواع و اقسام انحراف های موجود بعهده دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حراست پشتوانه برای سلات اداری

حفاظت از اماکن ، تاسیسات و تجهیزات

حفاظت از اسناد

حفاظت از کارکنان

حفاظت از اطلاعات و IT

راهنمای مراجعین:

 

سایر همکاران واحد:

ردیف

نام و نام خانوادگی:

مدرک و رشته تحصیلی:

پست سازمانی:

شماره تماس داخلی: