نام: مرتضی زیوری


پست سازمانی: کارشناس مسول بهداشت مدارس

تحصیلات: 

شرح وظایف آشنایی بیشتر

  عبارتست از يك سلسله فعاليتها و اقداماتي كه هدف آن تشخيص تامين و حفظ ارتقاء سطح سلامت دانش آموزان اولياء آنان و كادر شاغل در مدرسه مي باشد و شامل:

1- آموزش بهداشت :  آموزش بهداشت در كليه مقاطع تحصيلي جهت دانش آموزان ، والدين كادر آموزشي و خدمتگزاران مدارس انجام مي گيرد كه براي هر يك از گروهها موضوعات خاص در نظر گرفته مي شود.

 

 2- بررسي بهداشت محيط مدرسه 

 

3- ارائه خدمات بهداشتي به دانش آموزان شامل :

   كليه دانش آموزان  بايد درطول سال تحصيلي يكبار از نظر سلامتي سنجيده شوند اين سنجش شامل :

الف- اندازه گيري قد و وزن:      

   بهترين روش براي پي بردن به وضعيت رشد دانش آموزان اندازه گيـري  قد و وزن آنهاست . قد و وزن دانش آموزان در طول سال تحصيلي يكبار انــدازه گيري مي شود و روند رشد در نمودارهاي مربوط براي دختران  و پسران جداگانه رسم  مي گردد. دانش آموزانـــي كه طبق اين معيـار دچـار اختلال هستند شناسائي و بايد مشكل آنان پي گيري شود.

ب- معاينه ستون فقرات:

    در اين معاينه ستون فقرات از نظر اختلالاتي مانند قوز ، انحراف ستون  مهره ها و گود پشتي مورد بررسي قرار مي گيرند.

ج- ارزيابي و سنجش بينائي:   

   اختلالات بينائي درسلامت دانش آموزان و پيشرفت تحصيلي آنها اثر منفي دارد. بنابراين د انش آموزان هر سال بايد مورد معاينه بينائي قرار گيرند.

د- ارزيابي و سنجش شنوائي:

    تعدادي از كودكاني كه در مدرسه به عنوان شاگـرد تنبـل وكم استعـــداد  معرفي مي شوند ممكن است كساني باشند كه  به علت كاهش شنــوائي  قـادر به استفاده از كلاس نيستند بنابراين معــاينه شنـوائي دانش آموزان  از اهميت خاصي برخوردار مي باشد.

ه- ارزيابي تغذيه و اختلالات تغذيه اي:   

   با توجه به نقش و اهميت تغذيه در سلامت جسمي و فكري دانش آموزان لازم است وضعيت تغذيه آنان مورد ارزيابي و بررسي قرار گيرد . در همين راستا اقدامات ذيل انجام مي گيرند:

·         آموزش مسائل تغذيه به دانش آموزان  والديـن و كاركنان

·         نظارت بر وضعيت تغذيه دانش آموزان و بوفـه مدارس و  بررسي ارزش غذائي مجـاز يا غير مجــاز بودن و مسائل مربوط  به فساد مواد غذائي

·         بررسي مشكلات و اختلالات تغذيه اي شايــع در سنين مدرسه از قبيل كم خوني فقر آهن ، گواترو ...

 

و- معاينه دهان و دندان:   

    با توجه به اينكه درسنين 7 تا 12 سالگي دندانهـاي شيري كودكان  به تدريــــج مي افتند و جاي آنـها دندانهاي دائمي در مي آيند و اگر  دندانهاي دائمي صدمه ببينندو از بين بروند ديگر جايگزين نخواهند شد. بنـابراين لازم است كه هر دانش آموز حداقـل سالي يكبار از نظر سلامت دهان  و دندان معاينـــه شود.

ز-  معاينات پوست و مو و ناخن:   

   در اين معاينات به وجود ضايعات پوستـي از قبيل  جوش  كهيـر تــاول  خشكي پوست - پوست ريزي و توجه مي گردد و همچنيـن بيماريهايي از قبيل بيماريهاي قارچي مو ناخن- كچلي و شپش مورد توجه قرار مي گيرند.

ح- ارزيابي اختلالات رواني و رفتاري:

   رفتـــارهايي مانند ناخـن جويدن  لكنت زبــان  بي اختياري ادرار و گوشه گيـري و پرخاشگري نشانه هايي از وجود  اختلالات مهم رواني ور فتاري در دانش آموزان مي باشند كه در معاينات مورد توجه قرار مي گيرند .

ط- تشخيص و پيشگيري از بيماريهاي واگير:

   از بيماريهاي مهم واگيــــر در سنين مدرسه مي توان گلودرد چركي  انگلــهاي دستگاه گوارش  بيماريهاي اسهالي هپاتيت  كچلي  سرماخوردگي آنفولانـــزا  - ژيارديا  سرخجه  گال  شپش و آبله مرغان را نام برد.

   ازبيماريهاي مهم غير واگيـــر مي توان به بيماريـهاي قلبي  ديابت - آسم  صرع و اشاره كرد.

   درزمينه بيماريهاي فوق اقداماتي از قبيل آموزش راههاي پيشگيري  شناسائي  درمان و در موراد لزوم ارجاع به مراكز  تخصصي انجام مي گيرد.

 

4- سنجش کودکان بدو ورود به مدرسه:

   سنجش كودكان ورودي ابتدائي طبق شناسنامه سلامت در پايگاههاي سنجش مستقر در شهر انجام مي گيرد كه اين فعاليت در روستاها كه امكان استقرار پايگاه سنجش سلامت كودكان نيست توسط خانه بهداشت و بهورز صورت مي گيرد.            

   معاينات ساير پايه ها در مدارسي كه داراي مربي بهداشت هستند توسط مربي بهداشت و در مدارس فاقد مربي بهداشت توسط پرسنل درمانگاهها و  بهورزان خانه بهداشت صورت مي گيرد.

درصورت مشاهده اختلال بايد توسط والدين پيگيري و در برطرف شدن اختلال اقدام نمايند.

 

5-تشكيل پرونده بهداشتي جهت مدارس: 

   تشكيل پرونده بهداشتي جهت كليه مدارس و ثبت نتايج معاينات حاصل از سنجش دانش آموزان و كليه گزارشها مربوط به بيمار يهاي واگير ،حوادث واكسيناسيون و نواقص بهداشت محيط و اقدامات انجام شده در تمام زمينه ها در فرم هاي مخصوص موجود در پرونده.

  6- واکسيناسيون:

   تـكـمـيـل واكـسـيـنـاسـيـون دانـش آمـوزان ورودي مــدرسه و هـمـچـنـيـن انجام واكسيناسيون توأم دانش آموزان 16- 14 ساله و پيگيري دانش آموزاني كه نقص واكسيناسيون دارند طبق برنامه واكسيناسيون كشوري.

7- بازآموزی پرسنل:

   آموزش و بازآموزي بهورزان  كاردانها  كارشناسان و پزشكان مراكز شهري و روستائي در ارتباط با مسائل بهداشت  مدارس .

8- نظارت:

·         نظارت بر خانه هاي بهداشت و مراكز بهداشتي درماني و بررسي مسائل بهداشت مدارس روستائي .

·      بازديد از شبانه روزيها همراه با كارشناسان بهداشت محيط جهت مسائل بهداشتي - بررسي وضعيت خوابگاه سلف سرويس  سرويسهاي بهداشتي  آموزش دانش آموزان و مشاركت در رفع مشكلات .

9- برگزاري سمينار جهت كادر بهداشتي و مربيان بهداشت مدارس .

10- همكاري با واحد مبارزه با بيماريها در كنترل بيماريهاي واگير در مدارس.

11-  شركت در جلسه شوراي بهداشتي: نواحي آموزش و پرورش و بررسي مشكلات بهداشت نواحي و مشاركت در رفع موانع موجود.

12- همكاري با مربيان بهداشت مدارس:

 در زمينه آموزش به دانش آموزان  آزمايشات مربوطه و پيگيري مشكلات دانش آموزان .

13- شركت در كارگاههاي آموزشي:  بهداشت مدارس ، همكاري در برنامه ريزي و برگزاري كارگاه آموزشي مشابه براي رده هاي مختلف كاركنان بهداشتي .

14- برگزاري نمايشگاه:

   برگزاری نمايشگاه در سطح شهر تهيه و نصب پلاكارد تهيه و توزيع پوستر با همكاري آموزش بهداشت و توزيع به آموزش و پرورش و ساير ادارات در مناسبتهاي مختلف بهداشتي جهت آموزش و معرفي اهداف بهداشت مدارس به بازديد كنندگان .

 15-توزيع فرم ويزيت رايگان در مدارس محروم به تعداد محدود.

16- توزيع فرام عينك رايگان به دانش آموزان بي بضاعت كه ضعف بينائي دارند.

17- آمارها:

   جمع بندی آمارها و بررسي آنها از نظر درصد اختلالات - حوادث - آموزشها و ساير موارد و گزارش به استان.


تلفن تماس:

33123070 داخلی 26