نام: معصومه فیضیان


پست سازمانی: کارشناس تغذیه

تحصیلات: کارشناسی تغذیه و رژیم درمانی

شرح وظایف آشنایی بیشتر