نام: مصطفی انواری پیمان


پست سازمانی: کارشناس مسول پیشگیری از بیماری ها

تحصیلات: کارشناسی ارشد حشره شناسی پزشکی

شرح وظایف آشنایی بیشتر

گروه پيشگيري و مبارزه با بيماريها يکي از گروههاي کارشناسي تخصصي مرکز بهداشت منطقه است که در زمينه چگونگي الگوي توزيع بيماريهاي شايع استان از نظر اتيولوژي ، توزيع مکاني ، توزيع زماني، توزيع انساني و بخصوص بار بيماري ( Burden of Disease ) و عوامل موثر در آن بررسي و مطالعه نموده و بدينوسيله جايگاه اپيدميولوژيک آنها را در چارچوب قياس منطقه اي و ناحيه اي از نظر اسپوراديک ، آندميک ، طغيان ( Out Break ) و اپيدميک بودن تعيين و تبيين  مي نمايد .تابتواند بعنوان عضوي از ساختار اجرايي مرکز بهداشت استان بعنوان يک ارگان سازماني مسئول در قبال سلامت آحاد جامعه هماهنگ و همپا با ساير اعضاء و ديگر بخشهاي موثر در بهداشت و با بهره گيري از توان تخصصي خود در تحقق اهداف بهداشتي کشور به نحو شايسته ايفاي نقش کند. 

اهم وظايف گروه پيشگيري و مبارزه با بيماريها       
1-مطالعه و شناخت وضعيت اپيدميولوژيک بيماريها در شهرستان 
2 - برنامه‌ريزي ، سازماندهي و هدايت اجرايي برنامه‌هاي کنترل بيماريها در سطح شهرستان 

3- مراقبت و پايش برنامه هاي کنترل بيماريها 
4- تسهيل زمينه هاي اجرايي برنامه هاي کشوري تدوين شده در زمينه کنترل بيماريها 
5- جلب و ايجاد همکاري درون و بين بخشي 
6- برنامه ريزي و همکاري در انجام برنامه هاي آموزش همگاني و آموزش کارکنان بهداشت و درمان 
7- برنامه ريزي و انجام سمينارها و کارگاه هاي آموزشي 
8- برنامه ريزي و انجام ادغام برنامه کنترل بيماريها در
PHC 

9- شرکت در جلسات، کنگره ها، سمينارها و کارگاه هاي علمي 
10- انجام مطالعات پژوهشي و تحقيقاتي و يا مشارکت در آنها