دکتر حجت الله بهرامی
ریس شبکه
شبکه بهداشت و درمان شهرستان اسدآباد

 


دکتر علی مرادی
رئیس مرکز بهداشت

واحدهای ستادی


حسن رحیمی سپهر
کارشناس مسول بهداشت خانواده
واحد خانواده


معصومه فیضیان
کارشناس تغذیه
واحد تغذیه

اعظم محمدی خسروی
مسول آموزش و آمار
واحد آمار و آموزش ضمن خدمت


مرتضی زیوری
کارشناس مسول بهداشت مدارس
واحد مدارس

بنیامین نوروزی شادمانی
کارشناس مسول بهداشت دهان و دندان
واحد دهان و دندان

امور اداری

واحد درآمد

واحد بحران و بسیج جامعه پزشکی


فهیمه بهزادی نژاد
کارشناس مسول آموزش سلامت
واحد آموزش بهداشت

یدالله پاشاپور
مسول گسنرش
واحد گسترش


یوسفعلی کریمی
کارشناس مسول بهداشت حرفه ای
واحد مهندسی بهداشت حرفه ای


مصطفی انواری پیمان
کارشناس مسئول واحد پیشگیری لز بیماریها
واحد مبارزه با بیماری ها

علی شهبازی
کارشناس مسول بهداشت محیط
واحد مهندسی بهداشت محیط

واحد دارویی

واحد امین اموال

واحد انبار

آزمایشگاه مرکزی

مرکز آموزش بهورزی

مراکز جامع سلامت

مرکز خدمات جامع سلامت شهری 1

پایگاه سلامت شهید قندی

پایگاه سلامت شهید بهشتی

مرکز خدمات جامع سلامت شهری-روستایی 2

پایگاه سلامت امام خمینی

خانه بهداشت ترخین آباد

خانه بهداشت ملحمدره

خانه بهداشت شمس آباد

خانه بهداشت ویرایی

خانه بهداشت هودرج

مرکز خدمات جامع سلامت شهری- روستایی 3

پایگاه سلامت ملت

پایگاه سلامت سیدجمال الدین اسدآبادی

خانه بهداشت بادخوره

خانه بهداشت موسی آباد

مرکز خدمات جامع سلامت شهری- روستایی 4

پایگاه سلامت شهید چمران

خانه بهداشت خاکریز

خانه بهداشت دهنو

خانه بهداشت بوجین

خانه بهداشت یوسف آباد

خانه بهداشت حسام آباد

خانه بهداشت احمدآباد

خانه بهداشت گذرکجین

مرکز خدمات جامع سلامت شبانه روزی شهری- روستایی آجین

پایگاه سلامت آجین

خانه بهداشت حبشی

خانه بهداشت جعفرآباد

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی چنار سفلی

خانه بهداشت چنار سفلی

خانه بهداشت سیراوند

خانه بهداشت دهنوش

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی وندرآباد

خانه بهداشت وندرآباد

خانه بهداشت پل شکسته

خانه بهداشت پیرشمس الدین

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی حسن آباد

خانه بهداشت حسن آباد

خانه بهداشت قوچ تپه

خانه بهداشت قراکند

خانه بهداشت کمک سفلی

خانه بهداشت سیاهگله

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی چنار علیا

خانه بهداشت چنار علیا

خانه بهداشت سمیران

خانه بهداشت پیرملو

خانه بهداشت آقاجانبلاغی

خانه بهداشت محمدآباد

خانه بهداشت ایوراع

خانه بهداشت قره بلاغ

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی لک لک

خانه بهداشت لک لک

خانه بهداشت سیردره

خانه بهداشت بیتروان

خانه بهداشت پیر یوسف

خانه بهداشت قاسم آباد

خانه بهداشت گنبله

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی جنت آباد

خانه بهداشت جنت آباد

خانه بهداشت هلور سفلی

خانه بهداشت مزرعه بید

خانه بهداشت شهرک دهگلان

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی کینی سایه

خانه بهداشت کینی سایه

خانه بهداشت طویلان سفلی

خانه بهداشت طویلان علیا

خانه بهداشت میوله