نام: دکتر علی مرادی


پست سازمانی: رئیس مرکز بهداشت و درمان شهرستان


تحصیلات: دکتری اپیدمیولوژی

شرح وظایف آشنایی بیشتر
 

تلفن تماس:

33123070 داخلی 12