شبکه بهداشت و درمان شهرستان اسدآباد

رزومه فعالیت های مسئولین واحدها

نام : علی شهبازی

سابقه خدمت:     18 سال

مدرک و رشته تحصیلی:لیسانس مهندسی بهداشت محیط

پست سازمانی: کارشناس بهداشت محیط

خلاصه سوابق فعالیت های سازمانی:

خلاصه فعالیت های علمی و پژوهشی:

1-مسئول مرکز بهداشتی درمانی شماره 4به مدت 2 سال

2- مسئول روابط عمومی شبکه به مدت 3 سال

3- مسئول خدمات شبکه به مدت 4 سال

4- کارشناس ناظر ساختمانی مرکز بهداشت به مدت 6 سال

5- کارشناس بهداشت محیط

6- کارشناس مسئول بهداشت محیط و حرفه ای از سال 93

 

در حال حاضر : دانشجوی کارشناسی ارشد

معرفی واحد :

شرح وظایف:

واحد بهداشت محیط و حرفه ای اسدآباددارای  10نفر کارشناس رسمی و 6 نفرطرحی و پیام آور بوده و حدود 3000واحد تحت پوشش دارد .  12 مرکز بهداشتی درمانی و یک آزمایشگاه تحت پوشش می باشد .

نظارت بر بهداشت مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی و بین راهی و تاسیسات آب بهداشت آب و فاضلاب بهداشت مواد غذایی بهداشت هوا _بهداشت جمع آوری و دفع پسماند های شهری و روستایی _ نظارت بر بهداشت مراکز بهداشتی درمانی نظارت بر بهداشت مراکز آموزشی کلر سنجی روزانه آب نمونه برداری های مواد غذایی و آب رسیدگی به شکایات نظارت بر کارخانه ها و کارگاه های مواد غذایی نظارت بر بهداشت کارخانه ها و کارگاه های صنعتی و خانگی و معاینات شغلی و........

راهنمای مراجعین:

واحد بهداشت محیط در طبقه همکف ساختمان مرکز بهداشت در میدان دانشگاه می باشد .

سایر همکاران واحد:

ردیف

نام و نام خانوادگی:

مدرک و رشته تحصیلی:

پست سازمانی:

شماره تماس داخلی:

1

علی اکبر فرخشه

لیسانس مهندسی بهداشت محیط

کارشناس بهداشت محیط

08133123070

2

فرهاد چگینی

لیسانس مهندسی بهداشت محیط

کارشناس بهداشت محیط

 

3

خدیجه شمسی

لیسانس مهندسی بهداشت محیط

کارشناس بهداشت محیط

 

4

یوسقعلی کریمی

لیسانس مهندسی بهداشت حرفه ای

کارشناس بهداشت حرفه ای

 

5

محمود رشیدی

لیسانس مهندسی بهداشت حرفه ای

کارشناس بهداشت حرفه ای