نام: حسن رحیمی


پست سازمانی: کارشناس مسول بهداشت خانواده

تحصیلات: فوق لیسانس مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

شرح وظایف آشنایی بیشتر

هدف بهداشت خانواده:

تامين، حفظ و ارتقاء سطح سلامت خانواده از طريق ارائه خدمات بهداشتي به گروه آسيب پذير جامعه (زنان در گروه سني49-10 ساله - كودكان زير 6 سال و سالمندان) ‌مي باشد.

برنامه هاي بهداشت خانواده شامل موارد زير مي باشند:

كودكان

تنظيم خانواده

مراقبت هاي ادغام يافته سلامت مادران

سلامت زنان

سالمندان


    برنامه كودكان

1-    مراقبت از كودكان از بدو تولد تا 6 سالگي؛

2-    برنامه مانا (مراقبتهاي ادغام يافته ناخوشي هاي اطفال)‌؛

3-    پايش رشد كودكان؛

4-    ترويج تغذيه با شير مادر (بازديد از بيمارستانها وزايشگاهها، بازديد از مراكز صدور كوپن شير مصنوعي،برگزاري كارگاههاي آموزشي با همكاري كميته ترويج تغذيه با شير مادر)؛

.


          برنامه تنظيم خانواده

1-    آموزش مدد جويان كميته امداد، داوطلبان سلامت، دانش آموزان دبيرستاني، مراجعان به مراكز آموزش قبلاز ازدواج؛

2-    افزايش پوشش تنظيم خانواده؛

3-    افزايش جلب مشاركت مردم در برنامه هاي تنظيم خانواده؛

4-    تامين وسايل پيشگيري از بارداري و توزيع به موقع آن در مراكز شهري و روستايي؛

5-    بازديد از مراكز N.S.V و TL؛

6-     نظارت


      برنامه مراقبت هاي ادغام يافته سلامت مادران

هدف ارتقاء سطح سلامت مادران، ايجاد زايمان ايمن، كاهش مرگ و مير نوزادان و يا مرده زايي؛

1-    آموزش كاركنان و زنان باردار، مدد جويان كميته امداد، دانشجويان؛

2-    بررسي علت مرگ و مير مادران؛

3-    پيشگيري از زايمان زودرس؛

4-    نظارت (بر بيمارستان ها، ماما روستاها و مراكز بهداشتي درماني شهري و روستائي)؛

5-    جمع آوري، جمع بندي و تجزيه و تحليل آمارها؛

6-     تهيه پمفلت و جزوه هاي آموزشي؛

7-    تامين مكمل هاي دارويي؛

8-    بررسي مرگ مادران و تشكيل كميته؛

9-    ترويج زايمان ايمن و تشكيل كميته؛

10-  پيشگيري از هيپوترمي و مرگ نوزادن؛

11- بازآموزي ماما روستاها و در دسترس قرار دادن وسايل مورد نياز آنان.


برنامه سلامت زنان

هدف كليافزايش آگاهي و سلامت زنان

1-    آموزش؛

2-    افزايش پوشش پاپ اسمير؛

3-    پيگيري موارد مشكوك؛

4-    افزايش آگاهي زنان نسبت به انجام Self breast exam؛

5-    ارجاع موارد مشكوك به پاتولوژيست؛

6-     ارجاع زنان براي انجام ماموگرافي و يا سونوگرافي؛

7- نظارت.


 برنامه سالمندان

افزايش طول عمر انسانها و اضافه شدن جمعيت سالمندان يكي از دستاوردهاي قرن 21 بوده است.

اين پديده ناشي از بهبود شرايط بهداشتي، اجتماعي و اقتصادي، كاهش مرگ و مير، افزايش اميد به زندگي 
و اعمال سياست كنترل مواليد مي باشد.

هدفافزايش آگاهي خانوارها در خصوص تغييرات ناشي از سالمنديپوكي استخوانتغذيه – يائسگي 
و بهداشت رواني و شيوه زندگي سالم با استفاده از 4 جلد كتاب شيوه زندگي سالم در سالمندي مي باشد.

1-    آموزش كاركنان رده هاي مختلفخانوارها و سالمندان؛

2-    برگزاري كلاسهاي بازآموزي؛

3-    بازديد از مراكز نگهداري سالمند؛

4-    بزرگداشت روز جهاني سالمند و تشويق كاركنان فعال در برنامه سالمندان؛

5-    تجزيه و تحليل علل مرگ و مير سالمندان؛

6-     انجام طرح تحقيقاتي بررسي وضعيت سالمندان در مراكز نگهداري سالمند؛

7- نظارت.