شبکه بهداشت و درمان شهرستان اسدآباد

رزومه فعالیت های مسئولین واحدها

محل درج عکس

نام : مریم ملکی چگنی

سابقه خدمت:         21       سال

مدرک و رشته تحصیلی:

لیسانس الهیات و معارف اسلامی

پست سازمانی:

بایگان اسناد مالی

خلاصه سوابق فعالیت های سازمانی:

خلاصه فعالیت های علمی و پژوهشی:

 

1- از سال 74تا 83 فعالیت در امور دفتری و اداری

2- از سال 84 تا پایان نیمه اول سال92 در امور مالی شبکه بهداشت اسدآباد بعنوان حسابدار تنظیم اسناد و دفتردار امور مالی فعالیت داشتم .

3- از نیمه دوم سال92 به بعد بعنوان مسئول درآمد مرکز بهداشت اسدآباد فعالیت دارم.

 

معرفی واحد :

شرح وظایف:

1- بررسی  نسخ پزشک دندانپزشک آزمایشگاه داروخانه ( بیمه های خدمات درمانی -تامین اجتماعی-نیروهای مسلح)

۲- نظارت بر تعرفه های درمانی واحدها

3-اصلاح اشکالات نسخ مراکز

4- ثبت نسخ مراکز خدمات جامع سلامت شهری/روستائی

5-تجزیه و تحلیل ریز درآمد نقدی مراکز با صورتحساب بانک

6-انتقال وجه درآمد ماهیانه به دانشگاه

7-ارسال نسخ بررسی شده به سازمانهای بیمه گر

8- ثبت کلیه فعالیتها و درآمدها در سامانه سجاد

 

·    محاسبه درآمد واحدهای تابعه به تفکیک

·    رسیدگی به نحوه ار سال برگه های بیمه و محاسبات ارسالی آنها 

·    پیگیری کسورات بیمه و محاسبات ارسالی آن

·    دریافت پرینت بانکی و مشخص کردن ریز واریزها

·    نظارت بر اجرای صحیح تعرفه های خدمات درمانی وزارت بهداشت و درمان

·    پیگیری وصول درآمد های اختصاصی

·    بررسی فرم های عملکرد درآمدهای اختصاصی و کسورات مراکز

·    نظارت بر عملکرد واحدهای درآمد مراکز و بررسی گزارش های مالی آنها جهت برنامه ریزی آینده

·     ثبت ، نظارت وپیگیری بر تهیه وتنظیم اسناد وصورتحساب های ارسالی به موسسات طرف قرار داد.

·    ثبت ، نظارت وپیگیری مستمر بر وصول مطالبات واحدهای تابعه از موسسات طرف قرارداد.

·     ثبت ، نظارت وپیگیری مستمر بر رفع مشکلات کسورات واحدهای تابعه از موسسات طرف قرارداد.

·    تهیه چک لیست های نظارتی جهت پایش واحدهای تابعه و بازدید از آنها

·    نظارت وکنترل بر صورتحسابهای بانکی درآمدی واحدهای تابعه.

·    نظارت وکنترل صندوق های مراکز (فروش قبوض درمانی نرم افزار صندوق)

·    اجرای دقیق نرم افزار جامع ثبت درآمد های دانشگاه(سامانه سجاد)

·     نظارت دقیق وروزانه جهت ثبت درآمدها در نرم افزار جامع ثبت درآمدهای دانشگاه

·     هماهنگی وتعامل با کارشناس حسابداری تعهدی واجرای آن.

·      بررسی عملکرد و روند وصولی ها و مقایسه آنها با پیش بینی های انجام شده وتهیه گزارش های تحلیلی لازم

راهنمای مراجعین:

 

سایر همکاران واحد:

ردیف

نام و نام خانوادگی:

مدرک و رشته تحصیلی:

پست سازمانی:

شماره تماس داخلی: