تولد امام حسن مجتبی کریم اهل بیت مبارکباد پیامک ارتباط مردمی باشبکه بهداشت 30006448000002
تقویم

وظايف عمده مركز آموزش بهورزي:

   آموزش و تربيت بهورزان

   بر گزاري دوره هاي آموزشي

اين دوره ها براي رفع كاستي هاي دانشي ، مهارتي و نگرشي كاردانها ارائه مي گرددكه در اين ميان مركز آموزش بهورزي متولي بر نامه هاي باز آموزي كاردانها و بهورزان مي باشد.

 

   بر گزاري دوره هاي بدو خدمت

اين دوره ها با توجه به اهميت آموزش نيرو هاي بدو خدمت در سازمان طراحي مي گردد.

   بر گزاري دوره هاي باز آموزي

به دليل وجود بر نامه هاي ادغام يافته در سيستم بهداشتي درماني با هدف ارتقاء دانش ، مهارت و ايجاد بينش جديد در كار كنان با همكاري ساير واحد هاي ستادي اجرا مي شود.

 مشاركت كار كنان مركز شامل مدير و مربيان در كميته هاي تخصصي تشكيل يافته در سطح مركز بهداشت شهرستان

   نظارت بر فعاليت خانه هاي بهداشت اجرايي

   شناخت راه كار ها و جهت گيري هاي آموزشي

 بر گزاري جلسات ماهيانه شوراي مربيان در جهت اتخاذ تصميمات آموزشي ، بررسي وضعيت دانش آموزان و ....

   تنظيم بر نامه هاي علمي  فرهنگي ، اجتماعي براي دانش آموزان

   تنظيم بر نامه هاي آموزشي و اجراي آن

(آموزش ماما روستايي با همكاري واحد ستادي سلامت خانواده )

   مشاركت در اجراي بر نامه هاي ادغام يافته در سيستم

   انجام پژوهشهاي كار بردي و نظارت بر انجام فرايند هاي ارتقاء كيفيت

 مشاركت در بر نامه ريزي و بر گزاري سمينار هاي آموزشي ،ارزشيابي انها و تجزيه و تحليلي نظرات

   طراحي ، بر نامه ريزي و اجراي بر نامه هاي آموزشي غير حضوري

   نظارت مستمر بر فعاليت پرسنل خانه هاي بهداشت آموزشي ، دانش آموزي و اجرايي

 

شرايط پذيرش داوطلبين

پذيرش دانش اموزان از مراحل شناسايي افراد واجد الشرايط ، شركت در آزمون ورودي ، مصاحبه و گزينش تشكيل مي گردد

داوطلبان مي بايست:

 داری مدرک تحصیلی حداقل ديپلم باشند.

P     بومي بوده و در يكي از روستا هاي تحت پوشش خانه بهداشت ساكن باشند

P     رضايتنامه كتبي از شوراي اسلامي دريافت نمايند.

P     سن داوطلبان حد اقل 18 سال و حد اكثر 28 سال باشد.

P     در آزمونهاي ورودي ، مصاحبه و گزينش قبول شوند.

مواد درسي و تعداد ساعات و تقويم زماني بر نامه آموزش بهورزي :بر اساس نظام واحدي به مقدار 2719 ساعت در مدت 18 ماه معادل 60 واحد درسي با احتساب دروس نظري ، عملي و كار آموزي مي باشد كه شامل دو پايه اول و دوم است .


عناوین درسهای پایه اول آموزش بهورزی      

معارف اسلامی

نظام ارائه خدمات بهداشتي درماني كشور

اخلاق حرفه اي

شناسايي جمعيتي و جغرافيايي روستا

شيوه هاي آموزش بهداشت

شناخت بدن انسان

بهداشت فردی يا صول كلي تغذيه

بيماريهاي واگير دار (1)

ايمن سازي و بيماريهاي قابل پيشگيري با واكسن

مراقبت اطفال (1)

بهداشت محيط (1)

درمانهاي ساده علامتي

كمكهاي اوليه (1)

تربيت بدني

سایتهای ويژه

ساعت
اوقات شرعی

                                                                                                                                                                                         

    آدرس: استان همدان شهرستان اسد آباد میدان دانشگاه ابتدای بلوار شهید قهاری تلفن: 33122013-081  33122070-081 فکس :  33122215-081  

 

http://sha.umsha.ac.ir