تولد امام حسن مجتبی کریم اهل بیت مبارکباد پیامک ارتباط مردمی باشبکه بهداشت 30006448000002
تقویم

شرح وظايف واحدنظارت بر درمان :

·    نظارت بر حسن اجراي ضوابط و دستورالعمل¬ها و استانداردهاي بهداشتي و درماني وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي در بخش درماني غيردولتي و دولتي

·         كنترل و نظارت بر ميزان تعرفه هاي اخذ شده در بخش خصوصي و مطابقت آن با تعرفه هاي مصوب قانوني

·        رسيدگي به هر گونه شكايت واصله از عملكرد بخش غيردولتي و در صورت لزوم ارجاع پرونده به مراجع ذيصلاح قانوني

·    ارسال پسخوراند بعد از هر بازديد و برخورد با موارد تخلف يا رعايت سلسله مراتب (تذكر شفاهي- اخطار و تذكر كتبي- اخذ تعهد كتبي- معرفي به دادگاه-   معرفي به كميسيون تعزيرات حكومتي(

·        اقدام به تعطيلي و پلمپ مراكز درماني غيرمجاز كه توسط افراد فاقد صلاحيت و يا افراد فاقد پروانه كار اقدام به فعاليت نموده اند.

·     صدور گواهي اشتغال بكار پزشكان و ليسانسيه هاي پروانه دار, صدور ساير گواهي هاي موردنياز شاغلين بخش خصوصي براساس ضوابط و قوانين (در صورت بررسي پرونده و براساس سوابق و نحوه همكاري با واحد نظارت بر درمان)

·         جمع آوري آخرين آمار و اطلاعات فعاليت مراكز درماني بخش خصوصي تحت محدوده جغرافيايي شبكه بهداشت و درمان اسداباد

·     همكاري و تعامل با واحدهاي ستادي شبكه بهداشت و درمان و ارسال بخشنامه ها و دستورالعمل هاي بهداشتي به مراكز بخش خصوصي جهت اطلاع رساني و جلب همكاري بخش خصوصي به منظور به حداكثر رساندن توفيق برنامه هاي بهداشتي

·     همكاري و تعامل با ادارات و ارگانها (سازمان نظام پزشكي, اداره بازرگاني و ...) با هماهنگي مديريت شبكه بهداشت و درمان شهرستان

·     مقابله و برخورد با هر گونه راه اندازي و تاسيس مراكز درماني بصورت خودسرانه و نيز افراد فاقد صلاحيت كه در امور درماني مداخله مي نمايند.

سایتهای ويژه

ساعت
اوقات شرعی

                                                                                                                                                                                         

    آدرس: استان همدان شهرستان اسد آباد میدان دانشگاه ابتدای بلوار شهید قهاری تلفن: 33122013-081  33122070-081 فکس :  33122215-081  

 

http://sha.umsha.ac.ir