تولد امام حسن مجتبی کریم اهل بیت مبارکباد پیامک ارتباط مردمی باشبکه بهداشت 30006448000002
تقویم

شرح فعاليت ها :

1- انجام مطالعات لازم در مورد بيماريهاي بومي منطقه و تعيين اولويت ها جهت پيش بيني برنامه هاي اجرايی
2- پيش بيني و تهيه برنامه هاي عملياتي بيماريهاي واگير و غيرواگير منطقه با توجه به اولويت آنها و پيشنهاد آنها به مرکز بهداشت استان
3- دريافت برنامه هاي عملياتي تاييد شده و ابلاغ آن به واحدهاي تابعه جهت اجرا
4- پيش بيني و تهيه لوازم و وسايل مورد نياز و توزيع آن بين واحدهاي تابعه جهت اجراي عمليات طبق اعتبارات مصوب
5- همراهي با تيم بازديد از مراکز بهداشتي و درماني به منظور بررسي فعاليت مراکز مذکور در زمينه مبارزه با بيماريها
6- شرکت در برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي آموزش بهداشت
7- نظارت بر انجام کليه امر فني واحدهاي تابعه
8- دريافت آمار عمليات انجام شده از واحدهاي تابعه و تنظيم گزارش نهايي ارائه آن به واحدهاي ذيربط

9- جمع بندی و تجزیه و تحلیل آمارها و ارائه پسخوراند به واحدهای ذیربط و همچنین ارسال آمار به استان
10- شرکت در جلسات و کميسيون هاي مختلف و ارائه نظرات تخصصي و مشورتی
11- پيش بيني و کوشش در رفع احتياجات نيروي انساني مورد نياز برنامه هاي مبارزه با بيماريهاي واگير و غیر واگیر در مراکز بهداشتی درمانی تحت پوشش
12- بررسي گزارشهاي آماري رسيده از مراکز بهداشتي و درماني از نظر اپيدميولوژيک
13- تهيه و تنظيم گزارشات مورد نياز و ارائه آن به مقامات و مسئولان مربوط
سایتهای ويژه

ساعت
اوقات شرعی

                                                                                                                                                                                         

    آدرس: استان همدان شهرستان اسد آباد میدان دانشگاه ابتدای بلوار شهید قهاری تلفن: 33122013-081  33122070-081 فکس :  33122215-081  

 

http://sha.umsha.ac.ir