تولد امام حسن مجتبی کریم اهل بیت مبارکباد پیامک ارتباط مردمی باشبکه بهداشت 30006448000002
تقویم

مهمترین وظايف و اهداف واحد بهداشت خانواده

 

کارشناس بهداشت خانواده

·   اجرای برنامه های آموزش بهداشت عمومی در سطوح مختلف

·   بررسی و برنامه ریزی و تعیین اهداف و خط مشی های اجرایی در زمینه بهداشت خانواده و در قالب سیاست های وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

·   همکاری با مراکز بهداشتی و درمانی در اجرای طرحها و برنامه های مورد نیاز

·   نظارت بر کمیت و کیفیت خدمات و برنامه ها و مقایسه آن با ضوابط و معیارهای تعیین شده

·   تجزیه و تحلیل و ارزشیابی اطلاعات مربوط به عملکرد برنامه ها

·   نگهداری ضوابط، اطلاعات و داده های موجود در برنامه و بهره گیری از آن در برنامه ریزی های آینده

·   همکاری و هماهنگی با سازمانها، موسسات ، نهادها به منظور برنامه ریزی و پیشبرد اهداف برنامه بهداشت خانواده

·   تهیه و تنظیم برنامه ها و مطالب آموزشی برای سطوح مختلف و نظارت بر اجرای برنامه ها

·   تهیه برنامه آموزشی حین خدمت جهت رده های مختلف برنامه های بهداشت خانواده

·   انجام بررسیها و تحقیقات فنی و اجتماعی و جمعیتی در زمینه برنامه های بهداشت خانواده

·   همکاری موثر و مداوم با سایر واحدهای بهداشتی

·   شرکت در جلسات، کمیسیونها، کمیته های فنی و تخصصی  بهداشت خانواده به منظور برنامه ریزی و بحث و تبادل نظر در زمینه حل مسایل و مشکلات موجود و ارائه نظرات مشورتی و تخصصی در زمینه های مختلف

·   تهیه و تنظیم گزارش از نحوه عملکرد و پیشرفت برنامه ها و ارائه آن به مسئولین مربوط

·   تهیه دستورالعمل های لازم در زمینه مراقبت از رشد جسمی، روانی و عاطفی و اجتماعی کودکان، بهبود تغذیه و تشخیص بموقع بیماریهای انگلی و عفونی و جلوگیری از انتشار و همه گیر شدن  آنها

·   انجام سایر وظایف مربوط ارجاعی

 

کارشناس مادران

·   برنامه ریزی در زمینه خدمات مامایی

·   نظارت بر کیفیت و کمیت خدمات مامایی

·   تجزیه و تحلیل و ارزشیابی اطلاعات برنامه مادران

·   اجرای برنامه های آموزشی برنامه مادران

·   همکاری در اجرای طرح های تحقیقاتی در زمینه برنامه مادران

 

 کارشناس تنظیم خانواده

·   برنامه ریزی در زمینه خدمات تنظیم خانواده

·   نظارت بر کیفیت و کمیت خدمات تنظیم خانواده

·   تجزیه و تحلیل و ارزشیابی اطلاعات برنامه تنظیم خانواده

·   اجرای برنامه های آموزشی برنامه تنظیم خانواده

·   همکاری در اجرای طرح های تحقیقاتی در زمینه برنامه تنظیم خانواده

 

کارشناس کودکان و شیر مادر

·   برنامه ریزی در زمینه خدمات کودکان وتغذیه با  شیر مادر

·   نظارت بر کیفیت و کمیت خدمات کودکان و شیر مادر

·   تجزیه و تحلیل و ارزشیابی اطلاعات برنامه کودکان و شیر مادر

·   اجرای برنامه های آموزشی برنامه کودکان و شیر مادر در سطوح مختلف

·   همکاری در اجرای طرح های تحقیقاتی کودکان و شیر مادر 

·   بررسی موارد فوت نوزادان و مرگ کودکان 59-1 ماهه

·   تایید و نظارت بر صدور کالا برگ شیر مصنوعی

 

 کارشناس سالمندان و میانسالان

·   برنامه ریزی در زمینه خدمات سالمندان و میانسالان

·   نظارت بر کیفیت و کمیت خدمات سالمندان و میانسالان

·   تجزیه و تحلیل و ارزشیابی اطلاعات برنامه سالمندان و میانسالان

·   اجرای برنامه های آموزشی برنامه سالمندان و میانسالان

سایتهای ويژه

ساعت
اوقات شرعی

                                                                                                                                                                                         

    آدرس: استان همدان شهرستان اسد آباد میدان دانشگاه ابتدای بلوار شهید قهاری تلفن: 33122013-081  33122070-081 فکس :  33122215-081  

 

http://sha.umsha.ac.ir