تولد امام حسن مجتبی کریم اهل بیت مبارکباد پیامک ارتباط مردمی باشبکه بهداشت 30006448000002
تقویم

شرح وظایف واحد رايانه و فن آوري اطلاعات

1.   جمع آوري آمار و اطلاعات لازم و تجزيه و تحليل آنها به طور مستمر، به منظور بكارگيري و استفاده به موقع در امر برنامه ريزي جهت نيل به اهداف دانشگاه.

2.      جمع بندی گزارش فعاليتها و عملكرد واحدهای محتلف در مقاطع مختلف.

3.       همكاري و مشاركت با مراجع آمارگيري و سرشماري دانشگاه.

4.    انجام مطالعات پايه کاربردی جهت فراهم آوردن زمينه های توسعه فن آوری های اطلاعات به منظور بکارگيری صحيح و ارتقاء کارآمدی نظام اداری و مديريتي و افزايش رضايتمندی مردم از ارائه خدمات انجام شده.

5.    مطالعه جهت فراگير کردن فن آوری اطلاعات ومديريت متناسب با مختصات و مقتضيات زمان و بسترسازی برای خودکار و شبکه ای کردن فعاليتهای اداری و خدمات با هدف افزايش رضايت عمومی.

6.    حرکت در راستای سياستهای لازم در زمينه سخت افزارها و نرم افزارها، داده ها و شبکه ها، جهت ايجاد نظامهای مطلوب اطلاع رسانی بمنظور پويايی دستگاههای اجرايی و افزايش رضايت عمومی

7.    ارائه راهنمائيها و مشورتهای لازم در زمينه استفاده از سخت افزارهاونرم افزارهاي مورد نياز توسط واحدهاي مختلف بر اساس نياز ، و در راستای اولويتهای  دانشگاه در زمينه توسعه فن آوريهای اداری و مديريت اين امور.

8.       آموزش استفاده از نرم افزارهای عمومی و فراگير مورد نياز واحدهاي مختلف ، جهت اجراء فراگير آنها.

9.    برقراری ارتباط با موسسات علمي و فني درون سازماني و برون سازماني (دولتي و خصوصي) به منظور انجام مطالعات و بر رسيهاي لازم جهت انجام بندهاي فوق و بهره مندی از تجارب بدست آمده ساير موسسات در بروز آوري فعاليتهاي سازماني بر اساس پيشرفتهاي حاصله .

10.  همکاری در انجام مطالعه و تحقيق در زمينه بهبود سيستمها و روشهای انجام کار و تعيين اهداف ، و راهبردها و سياستهای نوين اجرايی مرتبط با ايجاد، بهسازی و مهندسی مجدد سيستمها و روشهای فعاليتهاي فني و اداري در سطح دانشگاه و شبکه ها.

11.  همکاری در انجام مطالعه و بررسی جهت استاندارد سازی نحوه ارائه خدمات بخش دولتي و خصوصي با استفاده از سيستمهاي مديريت کيفيت ، بمنظور تشکيل نظامهای کارآمد و اثر بخش برای تضمين ارائه خدمات با کيفيت.

12.  همکاری در تهيه و تدوين و ضوابط و استانداردهای مربوط به تجهيزات و فن آوريهای اداری، جا و مکان و استقرار کارکنان ، فضا و ملزومات اداری.

13.  همكاري در ايجاد و توسعه سيستمهای اطلاع رسانی ارائه خدمات به مردم از قبيل وب سايت اختصاصي ، تلفن گويا و .......

14.  همکاری در بستر سازی، توانمند سازی و ايجاد فضای تبليغی و ترويجی مناسب در سطح دانشگاه و شبکه.

سایتهای ويژه

ساعت
اوقات شرعی

                                                                                                                                                                                         

    آدرس: استان همدان شهرستان اسد آباد میدان دانشگاه ابتدای بلوار شهید قهاری تلفن: 33122013-081  33122070-081 فکس :  33122215-081  

 

http://sha.umsha.ac.ir