تولد امام حسن مجتبی کریم اهل بیت مبارکباد پیامک ارتباط مردمی باشبکه بهداشت 30006448000002
تقویم

 شرح وظایف مسئول خدمات مرکز بهداشت

1.    نظارت بر انجام امور مربوط به انتظامات و ساختمان و تاسیسات آن

2.    نظارت بر کار تاسیسات

3.    نظارت بر ورود و خروج پرسنل و ثبت آنها توسط نگهبان مربوطه

4.    نظارت بر حسن انجام کار مرکز تلفن

5.    نوشتن برنامه کاری پرسنل خدمات ، نگهبان ، مرکز تلفن ، آبدارخانه و تاسیسات

6.    برنامه ریزی در جهت نظافت عمومی

7.    نظارت بر فضای سبز

8.    تعیین محل کار خدمتگزاران و نظارت بر امور نظافت و تعیین ساعت کشیک نگهبانان و کنترل ورود و خروج آنان .

9.راهنمایی و دادن تعلیمات لازم به کارکنان تحت سرپرستی در حین انجام وظایف محوله آنان

10. تهیه گزارشات لازم از قبیل آتش سوزی ، خرابی ، دزدی و اطلاع فوری اتفاقات و حوادث به مسئول مربوطه

11.    نظارت و برنامه ریزی جهت امور پرسنل انتظامات

12.    نظارت در جهت رعایت لباس فرم پرسنل تحت سرپرستی

13.    سرکشی مدام از قسمتهای مختلف واحدها در جهت کنترل رعایت مسائل بهداشتی و نظافت

سایتهای ويژه

ساعت
اوقات شرعی

                                                                                                                                                                                         

    آدرس: استان همدان شهرستان اسد آباد میدان دانشگاه ابتدای بلوار شهید قهاری تلفن: 33122013-081  33122070-081 فکس :  33122215-081  

 

http://sha.umsha.ac.ir