تولد امام حسن مجتبی کریم اهل بیت مبارکباد پیامک ارتباط مردمی باشبکه بهداشت 30006448000002
تقویم

 

معرفي واحد امور دارويي مركز بهداشت شهرستان معرفي واحد امور دارويي مركز بهداشت شهرستان

    واحد امور دارويي، يکي از واحدهای ستادی مرکز بهداشت شهرستان اسدآباد مي باشد که مجوعا"11 مرکز بهداشتي درماني شهری وروستايي ،50 باب خانه بهداشت و 1 پايگاه بهداشتي را تحت پوشش دارويي دارد.

اهداف واحد:

1- تهيه وتدارك اقلام  دارويي  مجاز مورد نياز داروخانه هاي مراکز بهداشتي درماني تحت پوشش لازم به ذكر است در حال حاضرخريد دارو از شركت هاي دارويي بصورت متمركز توسط واحد دارويي استان انجام مي گيرد.

2- كارشناسي درخواست هاي دارويي مراكز وتوزيع داروهای درخواستي طبق فلوچارت زماني معين.

3- كارشناسي درخواست هاي دارويي شاخه بهداشت (بهداشت روان كه صرفا به داروخانه مراكز تحويل گشته وبا همكاري واحد پيشگيري وپزشك مركز بين بيماران داراي پرونده توزيع مي گردد واقلام بهداشتي كه شامل داروهاي مورد نياز درمانهاي ساده علامتي در خانه هاي بهداشت ومكمل ها وداروهاي ويژه گروههاي هدف همچون كودكان زير 6سال زنان باردار تنظيم خانواده و...مي باشد) وتوزيع اين اقلام بين  کليه مراکز و خانه های بهداشت  .

4- نظارت وپايش وارزشيابي مستمر داروخانه های مراکز و خانه های بهداشت براساس برنامه عملياتي واهداف ازپيش تعيين شده براساس چك ليت مربوطه.

فعاليتهای عمده واحد دارويي شهرستان :

1- تهيه وتدارك  داروها:

روش انجام کار:

   داروهای اين مرکز از طريق انبار داروئي معاونت  بهداشتي استان  وبراساس اعتبارات تخصيصي واز محل سهم دارويي سرانه بيمه روستايي تامين مي گردد.

   در خواستهای دارويي توسط مسئول امور دارويي وانباردار شهرستان به واحد دارويي معاونت بهداشتي ارسال و بر اساس اعتبارات تخصيصي  ميزان موجودي ومصرفي دوره مشابه قبل شرايط خاص شهرستاني و....خريد وتحويل شهرستان مي گردد.

2- توزيع دارو

   توزيع دارو در شاخه درماني وبهداشت روان بصورت ماهيانه بوده و پس از كارشناسي وارزيابي وجمع بندي كل درخواست ها  انجام گرديده، سپس حواله انبار در انباردارويي شهرستان و با نرم افزار انبارداي  صادر و پس ازآماده سازي داروها تحويل مركز مربوطه مي گردد.

   توزيع داروهاي شاخه بهداشتي در خانه های بهداشت ومراكز شهري ارائه دهنده خدمات بهداشتي پس ازجمع بندي وكارشناسي درخواست ها با مشاركت فعال واحد بهداشت خانواده  با توجه به جمعيت تحت پوشش و براساس آخرين دستورالعملهاي مربوطه وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکي از پنجم تا پانزدهم هر ماه توزيع ميگردد.البته درخوناست هاي دارويي بهداشتي بصورت فصلي يعني هر سه ماه يكبار صورت مي گيرد.

3- مراقبت ونگهداری ازداروها در شرايط ايمن:

   کليه داروهاي رسيده به انبار دارويي بر اساس تاريخ انقضای مصرف آنها و حجم ورود وخروج  دارو وهم چنين اشكال دارويي درمحل هاي ويژه يا قفسه های داروئي چيده شده و داروهای نيازمند به نگهداري دردماي سرد در يخچال نگهداری مي شوند و با توجه به ورود كليه اقلام در نرم افزار دارويي مربوطه كنترل تاريخ انقضا راحت تر ودقيق تر مي باشد ضمنا انبار گرداني سه ماهه مشكلات احتمالي ديگر را پوشش داده وضريب اطمينان را بالا ميبردكه درنهايت هدف رساندن داروي سالم به بيمار تا اين قسمت تامين مي گردد..

4- پايش وارزشيابي ونظارت:

پايش داروخانه ها وخانه هاي بهداشت  براساس برنامه عملياتي واهداف ازپيش تعيين شده براساس چك ليت مربوطه.

وبا يك تكررزماني خاص انجام مي گيرد.

5-آموزش

آموزش در واحد دارويي براساس نيازهاي آموزشي مندرج در برنامه عملياتي ساليانه واحد ويا مشكلات مقطعي خاص براي كليه دست اندركاران ارائه خدمات دارويي درسطوح مختلف انجام مي گيرد وهدف نهايي ارتقا وضعيت خدمات دارويي به مردم مي باشد.

 

بسمه تعالي

                          مشخصات پرسنل ستادي و تكنسين هاي دارويي  مراكز بهداشتي درماني شهرستان اسدآباد

رديف

محل خدمت

نام ونام خانوادگي

پست سازماني

رديف

محل خدمت

نام ونام خانوادگي

پست سازماني

1

مسئول واحد دارويي

حسن    رحيمي سپهر

كارشناس

7

كيني سايه

مريم  سليماني

بهيار

2

مسئول انبار دارويي

غلامرضا   نظري

تكنسين دارويي

8

جنت آبا د

محمد  رجبي

بهيار

3

چنارعليا

علي   كريمي

بهيار

9

چنارسفلي

مريم   باقري

بهيار

4

آجين

علي    شفيعي مشعوف

متصدي  پذيرش

10

شماره2 شهري

عيسي   ياري

بهيار

5

وندرآباد

فريبا    محرابي

بهيار

11

شماره4 شهري

صفورا   حبيبي عالم

بهيار

6

حسن آباد امام

زهره   مالمير

بهيار

12

شماره3 شهري

هادي   مهاجري

متصدي  پذيرش

سایتهای ويژه

ساعت
اوقات شرعی

                                                                                                                                                                                         

    آدرس: استان همدان شهرستان اسد آباد میدان دانشگاه ابتدای بلوار شهید قهاری تلفن: 33122013-081  33122070-081 فکس :  33122215-081  

 

http://sha.umsha.ac.ir