تولد امام حسن مجتبی کریم اهل بیت مبارکباد پیامک ارتباط مردمی باشبکه بهداشت 30006448000002
تقویم

واحد  هماهنگي و گسترش شبكه ها:

این واحد در ستاد مرکز بهداشت واقع شده است و وظیفه اصلی آن گسترش  و توسعه فضای فیزیکی ، تامین نیروی انسانی و تجهیز مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی ، پایگاههای بهداشت و خانه های بهداشت و پشتیبانی این واحدها از نظر پیگیری تعمیرات و کسری تجهیزات واجراي برنامه پزشك خانواده و ... می باشد .

شرح وظايف :

·  شناخت خصوصيات جغرافيايي ، جمعيتي و توانائي هاي بالقوه منطقه و تهيه طرحهاي جديد متناسب با شرايط اقتصادي ، فرهنگي واجتماعي در راستاي برنامه هاي توسعه كشور

·   تعيين خط مشي و اولويت هاي منطقه در خصوص واحدهاي ارائه دهنده خدمات بهداشتي .

·   بررسي و مطالعه و برآورد محل هاي استقرار واحدهاي بهداشتي .

·   پيشنهاد ايجاد و راه اندازي واحدهاي بهداشتي درماني .

·   مطالعه و بازنگري طرح هاي گسترش با توجه به تغييرات سياسي ، جغرافيايي و جمعيتي ايجاد شده در منطقه .

·   مشاركت و برنامه ريزي در برنامه بيمه روستايي و پزشك خانواده

·   بررسي و پيش بيني منابع و تجهيزات مورد نياز جهت راه اندازي واحدهاي بهداشتي درماني .

·   مشاركت و هماهنگي با ساير گروه هاي كارشناسي به منظور استفاده مناسب از فضا ، تجهيزات  و نيروي انسانی

·   نظارت بر نحوه توزيع اعتبارات شبكه هاي بهداشتي درماني

·   برآورد و تامين و توزيع نيروي انساني

·   آموزش وبازآموزي كاركنان (بدو خدمت وحين خدمت ) .

·   جلب مشاركت جامعه به منظور برنامه ريزي ، تامين منابع و استقرار واحدهاي بهداشتي درماني

·   تجهيز و راه اندازي مراكز آموزش بهورزي .

·   هدايت و نظارت بر مراكز آموزش بهورزي به منظور جذب و تربيت بهورزان كارآمد .

·   بررسي و برآورد نياز واحدها در زمينه بهبود استاندارد ساختمان ، تجهيزات و نيروي انساني .

·  بررسي و تحليل گزارش هاي واصله ، تهيه و ارائه گزارشات ادواري حاوي اطلاعات ، آمار ، و شاخص هاي خدمات بهداشتي جهت واحدها و اعلام نتايج به سازمان هاي ذيربط .

·   هماهنگي درون بخشي و برون بخشي در زمينه رفع نياز جامعه به واحدهاي ارائه دهنده خدمات.

·   طراحي و اجراي طرح هاي تحقيقاتي و مطالعاتي به منظور ارتقاي كميت و كيفيت ارائه خدمات در واحدهاي بهداشتي درماني ..

·   برنامه ريزي، نظارت و مشاركت در آموزش و بازآموزي رابطين بهداشتي.

·   پايش و ارزشيابي برنامه ها ي جارى.

·  جلب و مشاركت جامعه  در توسعه و تعميق برنامه هاي نظام سلامت در سطوح ( مشاركت داوطلبان محلات ، نيروي مقاومت و نيروهاي نظامي  و انتظامي ، حوزه هاي علميه ، كانونهاي فرهنگي  هنري مساجد كشور ، سازمانهاي دولتي و غيردولتي ، مشاركت خيرين و واقفين ، مشاركت مدارس ، شوراهاي اسلامي شهر و روستا و 000 )

 

پرسنل  شاغل  در واحد هماهنگي  و گسترش  مرکز بهداشت شهرستان اسدآباد:

سایتهای ويژه

ساعت
اوقات شرعی

                                                                                                                                                                                         

    آدرس: استان همدان شهرستان اسد آباد میدان دانشگاه ابتدای بلوار شهید قهاری تلفن: 33122013-081  33122070-081 فکس :  33122215-081  

 

http://sha.umsha.ac.ir