تولد امام حسن مجتبی کریم اهل بیت مبارکباد پیامک ارتباط مردمی باشبکه بهداشت 30006448000002
تقویم

همترین وظایف و فعاليتهاي واحد بهداشت حرفه اي

 

·         نظارت بر اجراي طرح مقابله با صدا در محيط كار در مراكز شهري و روستايي

·         نظارت بر اجراي طرح سنجش روشنايي در محيط كار در مراكز شهري و روستايي

·         نظارت بر معاينات دوره اي شاغلين

·         بازديد از كارگاهها و كارخانجات جهت نظارت برنامه ها و فعاليتهاي بهداشت حرفه اي

·         نظارت بر عملكرد بهورزان در خانه هاي بهداشت

·         نظارت بر عملكرد كاردان بهداشت محيط و حرفه اي مستقر در مراكز بهداشتي درماني

·         تهيه و ارسال عملكرد آمار و اطلاعات شاخصهاي بهداشت حرفه اي به اداره كل سلامت محيط و كار

·         نظارت بر نحوه ثبت و جمع آوري فرمهاي آماري 1-111 ، 2-111 و 3-111 در مراكز شهري و روستايي

·         نظارت بر روند فعاليتها و برنامه هاي خانه هاي بهداشت كارگري

·         نظارت بر روند فعاليتها و برنامه ها ي ايستگاه بهگر

·         نظارت بر اجراي طرح بهداشت كشاورزان در شهرستان به صورت پايلوت

 

 

 

سایتهای ويژه

ساعت
اوقات شرعی

                                                                                                                                                                                         

    آدرس: استان همدان شهرستان اسد آباد میدان دانشگاه ابتدای بلوار شهید قهاری تلفن: 33122013-081  33122070-081 فکس :  33122215-081  

 

http://sha.umsha.ac.ir