تولد امام حسن مجتبی کریم اهل بیت مبارکباد پیامک ارتباط مردمی باشبکه بهداشت 30006448000002
تقویم

مهمترین وظايف و اهداف واحد بهداشت محيط

·         نظارت بر كيفيت آب آشاميدني سالم (از نقطه ابگيري تا مصرف) در شهر و روستا

·         نظارت  بر دفع صحيح و بهداشتي فاضلابهاي شهري و روستاي

·         نظارت  و كنترل مراكز تهيه و توزيع و فروش مواد غذايي بر اساس اصلاحيه ماده 13

·         نظارت  و كنترل اماكن عمومي بر اساس اصلاحيه ماده 13

·         نظارت  و كنترل بهداشتي  بر مبارزه با حشرات و جمندگان و دفع افات خانگي كه از لحاظ پزشكي اهميت دارند

·         نظارت بر جمع آوري ، حمل و دفع بهداشتي  زباله هاي شهري وروستايي

·         اجراي پروژه هاي بهسازي  محيط روستا در قالب اعتبارات تخصيصي

·         نظارت بر اتلاف سگهاي ولگرد و دفن بهداشتي آنها

·         همكاري با  كميته اتلاف سگهاي ولگرد و شركت در جلسات كميته

·         ايجاد آمادگي  و تشكيل  تيمهاي بهداشتي ، درماني جهت مقابله با حوادث غير مترقبه و بلاياي  طبيعي

·         همكاري با ادارات و ار گانهاي ذيربط

·         نظارت  بر عملكرد بهورزان در خانه هاي بهداشت

·         نظارت  بر بهداشت محيط مدارس شهري وروستايي

·         نظارت  و كنترل بر بهداش محيط بيمارستانها – مراكز بهداشتي درماني – مطبها – كلينيكها – آزمايشگاهها و مراكز مشابه

·         تهيه ارسال آمار عملكرد و شاخصهاي بهداشت محيطي

 

 

 

سایتهای ويژه

ساعت
اوقات شرعی

                                                                                                                                                                                         

    آدرس: استان همدان شهرستان اسد آباد میدان دانشگاه ابتدای بلوار شهید قهاری تلفن: 33122013-081  33122070-081 فکس :  33122215-081  

 

http://sha.umsha.ac.ir