تولد امام حسن مجتبی کریم اهل بیت مبارکباد پیامک ارتباط مردمی باشبکه بهداشت 30006448000002
تقویم

 اهم عملکرد واحد تحول اداری و ارزیابی عملکرد شبکه به شرح ذيل مي باشد:

-تنظیم برنامه عملیاتی شبکه  

- تنظیم عملکرد جامع سال 88 و 89

- فعال نمودن کمیته های وابسته به تحول اداری و ملزم نمودن آنها به انجام وظایف مربوطه و ارسال گزارش عملکردی فصلی به شبکه

- تهیه فرمت یکسان عملکردی و بررسی عملکرد واحدهای زیر مجموعه و ارسال پسخوراند به ایشان

- فعال نمودن برنامه نظام پیشنهادات

- فعال نمودن برنامه طرح تکریم ارباب رجوع

- ثبت فعالیت های ویژه در سایت استانداری

- پایش از نحوه اجرای برنامه تحول اداری در مراکز و خانه های بهداشت

- نظارت بر حسن اجرای برنامه 5s در شبکه-بیمارستان و مرکز بهداشت

سایتهای ويژه

ساعت
اوقات شرعی

                                                                                                                                                                                         

    آدرس: استان همدان شهرستان اسد آباد میدان دانشگاه ابتدای بلوار شهید قهاری تلفن: 33122013-081  33122070-081 فکس :  33122215-081  

 

http://sha.umsha.ac.ir