با عرض پوزش سایت دانشکده علوم پزشکی اسدآباد به دامنه ذیل انتقال یافته و به زودی فعال خواهد شد www.asaums.ac.ir